Lịch khai giảng

Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Khai giảng nghiệp vụ Khai hải quan tại Hà Nội Ngày 22/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đánh giá dự án đầu tư XDCT. Ngày 22/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học kỹ năng lập hồ sơ dự thầu. Ngày 22/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Thẩm định đấu thầu. Ngày 15/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Ngày 08/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao. Ngày 08/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Lớp đo bóc tiên lượng và lập dự toán công trình. Ngày 15/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu qua mạng tại Hà Nội. Ngày 22/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Lớp Định giá xây dựng theo Thông tư 05/2010/TT-BXD. Ngày 15/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng công trình. Ngày 22/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học thí nghiệm viên, Quản lý phòng thí nghiệm. Ngày 15/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Quản lý vận hành tòa nhà tại Hà Nội. Ngày 22/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Kiểm định chất lượng công trình và An toàn chịu lực. Ngày 15/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Lớp Chỉ huy trưởng CT theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ngày 22/04/2016 Chi tiết Đăng ký
An toàn lao động theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Ngày 22/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Lớp Tư vấn giám sát theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ngày 15/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Lớp GĐ Quản lý dự án theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ngày 15/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp QLDA theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ngày 15/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Lớp Khai hải quan theo Thông tư 12/2015/TT-BTC. Ngày 22/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Ngày 25/03/2016 Chi tiết Đăng ký
Lớp đo bóc tiên lượng và lập dự toán công trình. Ngày 08/04/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu qua mạng tại Hà Nội. Ngày 25/03/2016 Chi tiết Đăng ký
Lớp Định giá xây dựng theo Thông tư 05/2010/TT-BXD. Ngày 18/03/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng công trình. Ngày 18/03/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học thí nghiệm viên, Quản lý phòng thí nghiệm. Ngày 26/03/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Quản lý vận hành tòa nhà tại Hà Nội. Ngày 10/03/2016 Chi tiết Đăng ký
Kiểm định chất lượng công trình và An toàn chịu lực. Ngày 26/03/2016 Chi tiết Đăng ký