Lịch khai giảng

Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Khóa học Đấu thầu theo Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT. Ngày 06/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu theo Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT. Ngày 06/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Kỹ năng lập hồ sơ dự thầu tại Hà Nội. Ngày 06/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Thẩm định Đấu thầu tại Hà Nội, TP HCM. Ngày 06/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu nâng cao tại Hà Nội, TP HCM. Ngày 06/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu qua mạng tại Hà Nội, TP HCM. Ngày 13/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đánh giá dự án đầu tư Xây dựng CT. Ngày 06/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Định giá xây dựng Thông tư 05/2010/TT-BXD. Ngày 13/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Ngày 13/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Thí nghiệm viên, Quản lý phòng thí nghiệm. Ngày 13/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Quản lý, vận hành tòa nhà tại Hà Nộ Ngày 06/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Kiểm định CLCT và An toàn chịu lực Ngày 06/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Chỉ huy trưởng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ngày 13/01/2017 Chi tiết Đăng ký
An toàn lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Ngày 06/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Tư vấn giám sát theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ngày 06/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học GĐ TVQLDA theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP Ngày 13/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Quản lý dự án theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ngày 13/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Khai hải quan theo Thông tư 12/2015/TT-BTC. Ngày 06/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đo bóc tiên lượng và lập dự toán Ngày 06/01/2017 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu theo Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT. Ngày 22/11/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu theo Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT. Ngày 24/11/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Kỹ năng lập hồ sơ dự thầu tại Hà Nội. Ngày 18/11/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Thẩm định Đấu thầu tại Hà Nội, TP HCM. Ngày 28/11/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu nâng cao tại Hà Nội, TP HCM. Ngày 18/11/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu qua mạng tại Hà Nội, TP HCM. Ngày 18/11/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đánh giá dự án đầu tư Xây dựng CT. Ngày 24/11/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Định giá xây dựng Thông tư 05/2010/TT-BXD. Ngày 16/11/2016 Chi tiết Đăng ký